Pravidla LSL

Pravidla LSL

letňanská sq liga open

pravidla

LSL je soutěž pro začínající, pokročilé i závodní hráče a hráčky. V každém kole hrajeme o hodiny squashe zdarma.

o lize

Letňanská squashová liga je určena pro hráče a hráčky všech úrovní, kteří chtějí hrát squash pravidelně s různými lidmi. Díky systému a obsazení soutěže si zahrajete s různými hráči na podobné herní úrovni, poznáte nové přátele se stejným zájmem a při dobrých výsledcích postoupíte do vyšších skupin, kde můžete zlepšovat svou hru a inspirovat se u zkušenějších hráčů. Přečtěte si níže uvedená pravidla a zapojte se do Letňanské squashové ligy, jejíž tradice sahá do roku 2006.

systém

Účastníci (hráči) jsou rozděleni do pětičlenných lig (skupin). Během jednoho herního kola (přibližně třicet dní, delší kola jsou v období léta a Vánoc) hráči v každé skupině odehrají ve squashcentru Modrý svět každý s každým jeden zápas na 3 vítězné gemy (hraje se dle pravidel ČASQ „beze ztrát“ do 11 bodů, rozdíl na konci gemů musí být dvoubodový). Termíny zápasů v rámci herního kola si hráči domlouvají sami mezi sebou. Seznam hráčů s kontakty a rozpis zápasů pro aktuální herní kolo je uložen na recepci. Po skončení zápasu hráči zapíší do rozpisu zápasů datum odehrání, výsledek, příjmení vítěze a údaje potvrdí svými podpisy. Po ukončení aktuálního herního kola v pořadí první dva hráči ve skupině postupují do vyšší skupiny (kromě 1.skupiny), třetí hráč zůstává ve stejné skupině a další hráči v pořadí sestupují do nižší skupiny. Z organizačních důvodů mohou být počty hráčů ve skupinách a následně postupujících a sestupujících hráčů v jednotlivých herních kolech upraveny. Tento výjimečný postup je zvolen jen ve zvláštních případech, např. po posledním herním kole, při využití divoké karty, při odhlášení/vyřazení hráčů a podobně. Letňanská squashová liga 2023/2024 (LSL) probíhá od 22. června 2023 do 30. června 2024 (herní období). Během herního období proběhne devět herních kol.

přihlášky nových hráčů

Noví hráči (zájemci) se mohou přihlásit kdykoliv na recepci. Zájemce vyplní do části seznamu hráčů „noví hráči pro další kolo“ své jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mail. Zájemci budou zařazeni do následujícího herního kola do nejnižší skupiny, nebo mohou zažádat o divokou kartu, pokud mají zájem zařadit se do vyšší než poslední skupiny (viz níže). Za účast v LSL hráči neplatí žádný poplatek. Hráči platí jen běžnou cenu za užívání kurtu pro odehrání zápasu. LSL se mohou zúčastnit všichni. K účasti jsou zváni zejména rekreační hráči, kteří získají možnost pravidelně hrát s více hráči na své herní úrovni.

divoká karta

Nový hráč (zájemce), který se chce zařadit v LSL do vyšší než poslední skupiny, může využít divokou kartu. Poplatek za divokou kartu na jedno herní kolo je 200 Kč. Na základě divoké karty si zájemce zvolí skupinu, v jaké odehraje své první herní kolo. Zájemce obhájí divokou kartu (stane se hráčem LSL), pokud se mu podaří splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

(i) získá ve skupině nejvíce bodů nebo
(ii) zvítězí ve skupině ve všech zápasech (započítávají se i přijaté skreče) nebo
(iii) získá ve skupině nejvyšší možný počet bodů (tj. zvítězí ve všech zápasech 3:0 nebo 3:S).

V případech bodů (i) a (ii) bude hráč zařazen v následujícím herním kole do stejné skupiny, v jaké obhájil divokou kartu. Splní-li zájemce podmínku uvedenou v bodě (iii), bude zařazen v následujícím herním kole o skupinu výš. V tomto následujícím herním kole již může postoupit či sestoupit do jiné skupiny dle obecných pravidel LSL. Jestliže se zájemci nepodaří obhájit divokou kartu, nebude zařazen do zvolené skupiny, neobdrží žádné body do žebříčku a může se přihlásit do následujícího herního kola do nejnižší skupiny, nebo využít další divokou kartu.

Na jedno herní kolo jsou v LSL uděleny maximálně dvě divoké karty (maximálně jedna do skupiny). Divoká karta je udělena těm zájemcům, kteří se přihlásí dříve.

odměny v každém kole

Vítěz každé ze skupin jednotlivých herních kol obdrží poukázku na jednu hodinu squashe. Podmínkou je, že nesmí v daném kole skrečovat žádný zápas. V případě, že ve skupině získá nejvíce bodů zájemce s divokou kartou, obdrží místo něj poukázku na hodinu squashe hráč s druhým nejvyšším bodovým ziskem.

Hráč, který v herním kole odehraje v nejkratší době od začátku kola všechny své zápasy, obdrží poukázku na jeden volný vstup do posilovny.

ceny v konečném pořadí

Celkoví vítězové LSL vyhrávají odpisové listy na užívání squashového kurtu – Mistr LSL v hodnotě 2500 Kč, vicemistr 2000 Kč, třetí v celkovém pořadí v hodnotě 1500 Kč, čtvrtý 1000 Kč a pátý 500 Kč. Platnost odpisových listů je od 8. července do 15. září 2024.

Hráč, který bude mít v konečném pořadí nejméně skrečí a účastní se alespoň čtyř herních kol, obdrží slevu 20 % při jednorázovém nákupu veškerého zboží v neomezeném množství. V případě vyššího počtu hráčů se stejným počtem skrečí rozhodne o výherci los. Slevu je nutné uplatnit do 30-ti dnů od konce posledního herního kola LSL. Po uplynutí této doby možnost slevy propadá.

bodování ve skupinách

Skončí-li zápas:

– 3:0 na gemy, získává vítěz do tabulky skupiny 7 bodů, poražený 1 bod,
– 3:1, získává vítěz 6 bodů a poražený 2 body,
– 3:2, získává vítěz 5 bodů a poražený 3 body.

Pokud hráči během herního kola neodehrají svůj vzájemný zápas či nezapíší výsledek zápasu do rozpisu zápasů na recepci, bude do výsledků v tabulce zapsán výsledek S:S. V tomto případě se jedná o vzájemnou skreč.

V případě jednostranné skreče zapíše vítěz výsledek 3:S. Může se jednat například o případy, kdy jeden z hráčů nenabídne žádný jiný termín k odehrání utkání alespoň 168 hodin (jeden týden) před nabízeným termínem (přičemž nebyl jiný termín již smluven), zrušil již smluvený zápas a nenabídne pro spoluhráče vhodný náhradní termín, nedorazí na smluvený zápas atp. Jednostrannou skreč je doporučeno zapsat po vzájemné dohodě obou hráčů s ohledem na průběh jejich komunikace.

Výsledek již rozehraného zápasu nemůže být skreč. V případě, že jeden z hráčů zápas nedohraje (např. z důvodu zranění), zůstavají mu dosud uhrané gemy. Druhý hráč automaticky vyhrává v nedohraných gemech.

Bude-li zapsán výsledek:

– 3:S, získává vítěz 4 body, poraženému se 1 bod odečítá,
– S:S, oběma hráčům se odečítá 1 bod.

Pro zjednodušení administrativního postupu na straně hráčů je možné zaslat informaci o skrečovaném zápase na kontaktní e-mail. V e-mailu musí být uvedena jména hráčů a údaj o tom, který hráč utkání skrečoval. V kopii e-mailu je nutné uvést druhého hráče, jehož se výsledek týká.

reklamace výsledků

Výsledek zápasu aktuálního herního kola je možné reklamovat na kontaktní e-mail (viz níže) do dvacáté hodiny pracovního dne následujícího po dni, kdy byly kompletní výsledky kola zveřejněny v sekci „Open Liga – aktuální kolo“. V kopii reklamačního e-mailu musí být uveden druhý hráč, jehož se reklamace výsledku týká. Kompletní výsledky jsou zpravidla zveřejněny v den následující po posledním hracím dni kola.

pořadí ve skupinách

O pořadí ve skupině rozhoduje počet získaných bodů za herní kolo. V případě rovnosti bodů dvou hráčů rozhoduje výsledek vzájemného zápasu, popřípadě los. Při rovnosti bodů více hráčů je pro pořadí určující tabulka vzájemných zápasů, ve které rozhoduje 1. rozdíl vyhraných a prohraných gemů, 2. počet vyhraných gemů, 3. los.

bodování celkových výsledků a konečné pořadí

Do celkových výsledků LSL se započítávají všechny získané body v jednotlivých herních kolech, vynásobené koeficientem skupiny. Koeficient skupiny závisí na počtu skupin v jednotlivých kolech, přičemž nejnižší skupina má vždy koeficient 1 a každá vyšší pak o 0,2 vyšší. Při rovnosti celkových výsledků rozhoduje 1. nižší celkový počet skrečí, 2. vyšší celkový bodový zisk, tj. body násobené koeficientem, v posledním odehraném kole, 3. vyšší celkový bodový zisk v předposledním odehraném kole. Celkovým vítězem LSL se stane hráč, který nasbírá během herního období nejvíce bodů.

vyřazení hráče z ligy

Pro zajištění smyslu soutěže, tj. hrát squash s různými lidmi, může být z LSL vyřazen každý hráč, který neodehraje za aktuální herní kolo žádný zápas či neodehraje za dvě bezprostředně po sobě jdoucí herní kola alespoň čtyři zápasy (započítávají se i přijaté skreče) a do konce takového herního kola nevyjádří na kontaktní e-mail vůli se dále LSL účastnit. Při absenci ze zdravotních důvodů budou případy posouzeny individuálně, předpokládáme navázání kontaktu ze strany hráče na kontaktní e-mail. Jestliže hráč závažným způsobem poruší pravidla LSL (např. zapíše výsledek zápasu, jenž nebyl odehrán ve squashcentru Modrý svět, jiný než skreč, atd.), bude z LSL vyloučen. Hráč může být vyřazen také na vlastní žádost zaslanou na kontaktní e-mail, nejlépe po odehrání všech svých zápasů v herním kole, aby byli co nejméně ovlivněni ostatní hráči ve skupině.

Rozdělení hráčů do skupin v prvním herním kole nového herního období

Do prvního herního kola nového herního období jsou zařazeni (i) všichni hráči, kteří se účastnili posledního herního kola předchozího herního období a nebyli z LSL vyřazeni, a (ii) noví hráči. Hráči jsou rozděleni do skupin na základě výsledků posledního herního kola a konečného žebříčku předchozího herního období a také na základě výkonnosti dle žebříčku Letňanského squashového poháru a žebříčku České asociace squashe. Všechna uvedená kritéria vyhodnocuje pořadatel soutěže s cílem kontinuity předchozího herního období a zároveň zařazení hráčů do skupin dle předpokládané výkonnosti.

kontaktní e-mail

Kontaktní e-mail LSL je modrysvet@centrum.cz. Na kontaktní e-mail prosím zasílejte Vaše dotazy, reklamace, omluvy apod.

partneři LSL